ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0024/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:43
งานจ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข 1133 จำนวน 233 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(อต.)/37       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:35
งานจัดซื้อ ONU ZXHN F612 จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(อต.)/36       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:34
งานจัดซื้อ Router Wireless AC1200 รุ่น A3002RU ยี่ห้อ TOTOLINK จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0018/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:24
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/030       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 13:55
จัดซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 60,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0083/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 13:18
งานจ้างเหมาติดตั้ง Battery ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 19 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1292       ลงประกาศ 9 ต.ค.2562 17:02
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานติดตามและเร่งรัดหนี้ สังกัดศูนย์บริหารข้อมูลและติดตามหนี้ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกระบี่ ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 2 จำนวน 3 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0082/2562       ลงประกาศ 9 ต.ค.2562 16:01
จ้างเหมาติดตั้งตู้ Ring Main Unit ที่ ชส.จันทบุรี จ.จันทบุรี พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ งชน.1/422       ลงประกาศ 9 ต.ค.2562 12:09
งานเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 512.15 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์พหลโยธิน ระยะเวลาเช่า 1 ปี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ งชน.1/421       ลงประกาศ 9 ต.ค.2562 12:04
งานเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 770.99 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์สามเสน ระยะเวลาเช่า 1 ปี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ งชน.1/420       ลงประกาศ 9 ต.ค.2562 11:49
งานเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 7,197.74 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์เพลินจิต ระยะเวลาเช่า 1 ปี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1223       ลงประกาศ 9 ต.ค.2562 10:29
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนปฏิบัติการ สังกัดศูนย์สนับสนุนปฏิบัติการ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/029       ลงประกาศ 9 ต.ค.2562 10:04
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานนอกเวลา จำนวน 3 เดือน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ คนบ./       ลงประกาศ 8 ต.ค.2562 17:34
งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการโครงข่ายเตเบิลใต้น่ำระหว่างประเทศ (network Operation Center : NOC) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสัญญาณ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./69       ลงประกาศ 8 ต.ค.2562 15:38
งานจ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ศึกษา ดูงาน ลูกค้าระดับผู้บริหาร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.1/139       ลงประกาศ 8 ต.ค.2562 15:00
งานเช่าใช้อุปกรณ์ พร้อมติดตั้งและบำรุงรักษาเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนสายทองแดง (Giga Wire) จำนวน 900 พอร์ต ระยเวลาเช่า 3 เดือน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0108/2562       ลงประกาศ 8 ต.ค.2562 11:08
จ้างเหมาติดตั้ง MSAN และสร้างข่ายสาย ODN พร้อมตัดถ่ายเลขหมายชุมสาย RCU ASD#03       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(อต.)/35       ลงประกาศ 8 ต.ค.2562 10:30
จัดซื้ออุปกรณ์ SFP Up Link interface       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0039/2562       ลงประกาศ 8 ต.ค.2562 09:45
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ ห้อง TNEP ชั้น 6 ชส.นนทบุรี, ห้อง PCM ชั้น 2 ชส.ธัญบุรี, สถานีโทรคมนาคมบางมูลนาก R จ.พิจิตร, ห้องอุปกรณ์โทรคมนาคม ชส.มหาสารคาม (เดิม), ห้องสื่อสัญญาณ ชส.สระบุรี จ.สระบุรี พร้อมรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ฉ.0024/2562       ลงประกาศ 7 ต.ค.2562 13:38
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในส่วนควบคุมคุณภาพบริการสื่อสารไร้สาย จำนวน 2 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0081/2562       ลงประกาศ 4 ต.ค.2562 15:51
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 15 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 4 ต.ค.2562 14:10
งานจัดซื้อสายชนิดใยแก้วนำแสง (DROP WIRE) จำนวน 3 รายการ ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0125/2562       ลงประกาศ 4 ต.ค.2562 14:07
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MSAN/MDU/OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Replace SPC) ชส.สาธุประดิษฐ์ พร้อมตัดถ่ายเลขหมาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0008/2562       ลงประกาศ 4 ต.ค.2562 13:57
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อร่วมประจำปีงบประมาณ 2561       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0080/2562       ลงประกาศ 4 ต.ค.2562 09:52
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ฝ่ายโครงข่ายบรอดแบนด์ จำนวน 18 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0032/2562       ลงประกาศ 4 ต.ค.2562 08:47
ซื้อ GPON SERVICE CARD 8GPON PORT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 36 ST. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0123/2562       ลงประกาศ 3 ต.ค.2562 17:19
จ้างเหมาสร้าง Loop Optical Cable 312 Core จำนวน 4 Loop ชส.อโศกดินแดง และ ชส.สามเสน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0031/2562       ลงประกาศ 3 ต.ค.2562 16:54
ซื้อ MA5608T 16-Port GPON OLT InterFace Board (Huawei) จำนวน 4 ST       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./68       ลงประกาศ 3 ต.ค.2562 14:59
งานจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ เพื่อให้บริการแก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ป.0002/2562       ลงประกาศ 2 ต.ค.2562 15:50
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบที่ทำการ และส่วนงานในสังกัด ภน.3,ที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3.1 จำนวน 90 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ป.0003/2562       ลงประกาศ 2 ต.ค.2562 15:34
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบชุมสายโทรศัพท์/สถานีโทรคมนาคม ส่วนงานในสังกัดภน.3.1 จำนวน 50 คน       
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019