ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.2 (พย.)/002       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 17:01
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ ICT SOLUTION ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0002/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:04
งานจ้างบริการสำหรับห้องประชุม ทีโอที สำนักงานใหญ่ จำนวน 33 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/001/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 14:06
จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่อาคารและพื้นที่โดยรอบที่โดยรอบที่ทำการของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำพูน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0003/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 14:04
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out task) ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2.3 จำนวน 3 งาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0002/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 14:02
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out task) ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2.2 จำนวน 3 งาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พอฒ.1/       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:44
งานเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล เพื่อให้บริการแก่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) โครงการติดตั้ง MPLS/IP VPN รหัสโครงการ : GXA00-61-0012 สาขาวันโอวัน เดอะเทิร์ดเพลส       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:23
จ้างเหมาปฏิบัติงานบริการลูกค้า จำนวน 72 คน ของ ภก.1.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ท.0001/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:49
ซื้อกระดาษม้วนน้ำหนัก 80 แกรม แบบที่ 1 จำนวน1,350 ม้วน (บมจ. ทีโอที)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0014/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:21
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1.1 จำนวน 3 งาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0013/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:10
จ้างเหมาบำรุงรักษาบริการ TOT Fiber 2U ในพื้นที่ บบน.2.2.3 จำนวน 4,000 พอร์ต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0002/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 09:54
ซื้อระบบเพื่อจัดทำ Cloud Management Support       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ต.0001/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 09:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างที่ปรึกษาสำหรับการดำเนินธุรกิจบริการไร้สายคลื่นความถี่ 5G เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./1       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:54
ขออนุมัติหลักการจัดหา ราคากลาง และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ งานจ้างผู้ปฏิบัติงานผ่านนิติบุคคลของส่วนพัฒนาและบริการลูกค้าภาครัฐที่ 1 (พฐฒ.1) จำนวน 4 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บนบ./1       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 10:53
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ท.001/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 13:26
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 6,000,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ คนบ./2/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:59
จ้างบริการวงจร IPLC ขนาด 30Gbps เส้นทางญี่ปุ่น – สหรัฐอเมริกา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ คนบ./1/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:56
จ้างบริการ Colocation ที่อาคาร One Wilshire สหรัฐอเมริกา รองรับอุปกรณ์ Managed Router       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/78       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:48
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (รวมค่าอะไหล่)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ป.005/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:50
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 33 คน ในพื้นที่ ภน.1.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ป.004/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:43
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 26 คน ในพื้นที่ ภน.1.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ป.003/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:39
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 53 คน ในพื้นที่ ภน.1.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ป.002/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:18
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 35 คน ในพื้นที่ ภน.1.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0001/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:38
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out task) ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2.1 จำนวน 3 งาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0003/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 10:37
จ้างบริการรับ-ส่งเอกสารภายนอก ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ในเขตนครหลวง โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ป.006/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 16:46
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 32 คน ในพื้นที่ 043 จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0006/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 15:00
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิล OFC เพื่อเป็น UPLINK MSAN และตัดถ่ายเลขหมายทองแดง รองรับแผนงานรื้อย้ายพื้นที่ชุมสายโทรศัพท์เพลินจิต พื้นที่ บน.3.2 (เฟส 1)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0008/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 14:51
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.2.2.3 จำนวน 29,000 เลขหมาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พฐฒ.2/711       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 13:27
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงาน โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(Big Rock)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พฐฒ.2/481       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 13:24
งานจ้าผู้ปฏิบัติงานดูแลระบบเหตุขัดข้อง สำหรับโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พฐฒ.2/256       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 10:18
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน สำหรับโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้บริการแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ป.005/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 17:00
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 38 คน ในพื้นที่ 045       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019