ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่   1  2 [3] 4 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 44/2561       ลงประกาศ 10 ก.ย.2561 12:17
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 415 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย กำหนดขายทอดตลาด 17 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย 427 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 43/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561 09:29
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 75 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพะเยา ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 14 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพะเยา 709 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 42/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561 09:27
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 162 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 41/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561 09:25
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 77 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 40/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561 09:24
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน BATTERY จำนวน 76 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 39/2561       ลงประกาศ 5 ก.ย.2561 09:17
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน BATTERY จำนวน 10 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.6/2561       ลงประกาศ 4 ก.ย.2561 08:11
ขายพัสดุที่ไม่เคลื่อนไหว 3 ปี ที่ล้าสมัย และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 26 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.ย. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/5/2561       ลงประกาศ 31 ส.ค.2561 14:47
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1,177 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยภูมิ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 18 ก.ย. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยภูมิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 293/73-75 ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 38/2561       ลงประกาศ 30 ส.ค.2561 16:41
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 345 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 11 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 37/2561       ลงประกาศ 30 ส.ค.2561 16:38
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 270 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดขายทอดตลาด 11 ก.ย. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.5/2561       ลงประกาศ 30 ส.ค.2561 09:59
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 69 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 11 ก.ย. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/4       ลงประกาศ 24 ส.ค.2561 08:46
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 284 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 6 ก.ย. 2561    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอำนาจเจริญ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 166 หมู่ 3 ถ. อรุณประเสริฐ ต. บุ่ง อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.15/2561       ลงประกาศ 23 ส.ค.2561 15:26
ขายพัสดุประเภทซากเคเบิลทองแดง, พัสดุซากสาย Drop wire และพัสดุซากเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 3 ประเภท ความยาวประมาณ 101,752 เมตรน้ำหนักรวม 51,777.53 กก. กำหนดขายทอดตลาด 31 ส.ค. 2561    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 36/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561 15:52
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 12 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 22 ส.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 35/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561 15:51
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน Battery จำนวน 58 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 22 ส.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 34/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561 15:49
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1,175 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 22 ส.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 33/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561 15:47
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 335 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 22 ส.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 32/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561 15:45
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 68 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 22 ส.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.14/2561       ลงประกาศ 10 ส.ค.2561 09:50
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 13 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 20 ส.ค. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.13/2561       ลงประกาศ 9 ส.ค.2561 16:31
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 216 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 20 ส.ค. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 31/2561       ลงประกาศ 9 ส.ค.2561 13:58
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1,001 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกำแพงเพชร ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 17 ส.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 211 ม.2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 30/2561       ลงประกาศ 9 ส.ค.2561 13:54
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 311 รายการ ของ บบภ.3.2(ตก.) ตามรายละเอียดแนบ1.อุปกรณ์โทรศัพท์สาธารณะ/ตอนนอก 241 รายการ 2.อุปกรณ์สื่อสัญญาณ/สื่อสารข้อมูล กำหนดขายทอดตลาด 16 ส.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/65 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/1/2561       ลงประกาศ 8 ส.ค.2561 11:10
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากเคเบิลทองแดง (นำหนักรวม 61,050 กิโลกรัม) ของคลังพัสดุสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 21 ส.ค. 2561   ณ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 22/2 ถนนราเมศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 29/2561       ลงประกาศ 1 ส.ค.2561 15:28
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน BATTERY จำนวน 8 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง รายละเอีียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 10 ส.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง 196 ม.10 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 28/2561       ลงประกาศ 1 ส.ค.2561 15:26
ขายสินทรัพย์ถาวรอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 378 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 10 ส.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง 196 ม.1 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 27/2561       ลงประกาศ 1 ส.ค.2561 15:25
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน BATTERY 290AH จำนวน 1 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยนาท กำหนดขายทอดตลาด 9 ส.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยนาท บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 26/2561       ลงประกาศ 1 ส.ค.2561 15:21
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 112 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยนาท ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 9 ส.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยนาท บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.12/2561       ลงประกาศ 1 ส.ค.2561 14:06
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดและสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช้งาน จำนวน 58 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 14 ส.ค. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 25/2561       ลงประกาศ 31 ก.ค.2561 14:24
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 92 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 6 ส.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 24/2561       ลงประกาศ 31 ก.ค.2561 14:22
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 200 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 6 ส.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 23/2561       ลงประกาศ 23 ก.ค.2561 17:04
ขายพัสดุในคลัง ซากสาย Drop wire 15,460 กก. ของคลังนครสวรรค์ ที่เก็บอยู่ที่ บบภ.3.2(อต.) รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 31 ก.ค. 2561   ณ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 เลขที่ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019