ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่  [1] 2  3  4 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/22/2562       ลงประกาศ 6 ก.ย.2562 14:56
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 3 รายการ ความยาวประมาณ 117,319 เมตร และสาย Drop wire จำนวน 3 รายการ ความยาวประมาณ 1,851,449 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2562    ห้องประชุมส่วนพัสดุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.หน้าเมือง อ.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บภก.1.1/(สบ.)/2/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 16:28
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 66 รายการ 218 หน่วย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 9 ต.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บภก.1.1/(สบ.)/1/2562 (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 16:24
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 174 รายการ 370 หน่วย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 9 ต.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.8/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 13:41
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถซ่อมแซมเพื่อนำมาใช้งานได้ จำนวน 47 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 3 ต.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.7/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 13:38
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด หมดสภาพการใช้งาน จำนวน 60 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 3 ต.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/9/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:56
ขายพัสดุซากสาย Drop Wire จำนวน 1 รายการ ความยาว 514,090 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 26 ก.ย. 2562    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/5/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 09:30
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 4 รายการ (ขนาดเคเบิล 24 ชนิด)ความยาว 44,417 เมตร และ DROP WIRE จำนวน 5 รายการ 1,004,413.63 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บภก.1.2/(ปข.)/1/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:24
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 272 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดขายทอดตลาด 4 ต.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บภก.1.2/(สส.)/1/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:22
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 620 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน./1/6/2562       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 21:13
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 1 รายการ (ขนาดเคเบิล 9 ชนิด) และ DROP WIRE จำนวน 2 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 26 ก.ย. 2562    ห้องประชุมส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครสวรรค์ บมจ.ทีโอที เลขที่ 114 หมู่ 10 ถ.สายเอเชีย ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 56/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 16:27
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 28 รายการ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 8 พ.ย. 2561   สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ บบภ.2.1(บก.)/1/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 14:47
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 336 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 9 พ.ย. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 1 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./9/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 10:37
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 80 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 8 พ.ย. 2561    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.21/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 14:06
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดและหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 941 รายการ (1,839 หน่วย) กำหนดขายทอดตลาด 8 พ.ย. 2561    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.20/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 14:04
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 141 รายการ (165 หน่วย) กำหนดขายทอดตลาด 8 พ.ย. 2561    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.19/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 14:01
ขายตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน 2 รายการ (128 ตู้) กำหนดขายทอดตลาด 8 พ.ย. 2561    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 55/2561       ลงประกาศ 24 ต.ค.2561 16:39
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 270 รายการ ของฝ่ายบริการสื่อสารไร้สาย ที่อยู่ในความครอบครองของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 1 พ.ย. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 35/9 หมู่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.4/4/2561       ลงประกาศ 22 ต.ค.2561 17:56
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 54,088.11 เมตร(น้ำหนักรวมประมาณ 46,483 กก.) และสาย Drop wire ความยาวประมาณ 79,994 เมตร(น้ำหนักรวมประมาณ 4,600 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 30 ต.ค. 2561   ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4.1 บมจ.ทีโอที เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/8/2561       ลงประกาศ 19 ต.ค.2561 15:19
ขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน ประเภทแบตเตอรี่ จำนวน 27 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย โดยวิธีทอดตลาด ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 1 พ.ย. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ 4 ถ. มะลิวัลย์ ต. นาโป่ง อ. เมือง จ. เลย 42000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/7/2561       ลงประกาศ 19 ต.ค.2561 15:14
ขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1,011 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีทอดตลาด ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 1 พ.ย. 2561    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดบึงกาฬ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 295/12 หมู่ 1 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./8/2561       ลงประกาศ 19 ต.ค.2561 09:29
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 46 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 30 ต.ค. 2561    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 หมู่4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 54/2561       ลงประกาศ 18 ต.ค.2561 17:32
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 198 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุทัยธานี ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 29 ต.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุทัยธานี 89 ม.1 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 53/2561       ลงประกาศ 18 ต.ค.2561 17:30
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 39 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยนาท ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 26 ต.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยนาท 161 ม.2 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 52/2561       ลงประกาศ 18 ต.ค.2561 17:28
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1,297 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 25 ต.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 23 ถ.พาดสนามบิน ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 51/2561       ลงประกาศ 18 ต.ค.2561 17:26
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน BATTERY จำนวน 31 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 25 ต.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 23 ถ.พาดสนามบิน ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/2/2561       ลงประกาศ 11 ต.ค.2561 11:32
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากสาย Dropwire ของคลังพัสดุสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 25 ต.ค. 2561    สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./7/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561 14:13
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 38 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 ต.ค. 2561    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./6/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561 13:54
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 23 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 ต.ค. 2561    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 50/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 09:03
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 89 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก *รายละเอียอแนบ กำหนดขายทอดตลาด 9 ต.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 49/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 16:33
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 275 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 8 ต.ค. 2561   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย 427 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.18/2561       ลงประกาศ 21 ก.ย.2561 15:05
ขายซากสินทรัพย์ถาวร รวมจำนวน 25 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 3 ต.ค. 2561    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019