ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./281/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 19:38
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 36 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./280/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 19:37
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3) จำนวน 18 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.2/1546       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 17:46
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานติดตั้ง ตรวจแก้และบำรุงรักษา สังกัดศูนย์สื่อสารข้อมูล ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 จำนวน 41 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/929/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 17:30
งานจ้างเหมาแรงงาน ปฏิบัติงานตรวจแก้ฯ และตัดต่อสาย OFC DW ลูกค้า FTTx นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ     ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 แรง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/928/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 17:28
งานจ้างเหมาค่าแรงเดินสาย DW-OFC รองรับงานติดตั้ง ย้าย ปรับปรุงบริการ FTTx พื้นที่จังหวัดลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.อัญชลิกา เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/927/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 17:27
งานจ้างเหมาค่าแรงเดินสาย DW-OFC รองรับงานติดตั้ง ย้าย ปรับปรุงบริการ FTTx พื้นที่จังหวัดลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พอยท์ฟิวชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/926/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 17:26
งานจ้างเหมาตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายธนัตถ์พงษ์ บุญเตี่ยม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/925/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 17:24
งานซื้อหมึกเครื่องพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ท๊อปเทล เพาเวอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:52
งานจ้างนิติบุคคลปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุขัดข้อง (1177) จำนวน 67 คน ระยะเวลาการจ้าง 24 เดือน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/nov04       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:50
เช่าใช้บริการรายเดือนเครื่อง GPS Tracking Driver Identified พร้อมระบบบริหารจัดการ ตั้งแต่ 1 ธค.62 - 30 พย. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สมาร์ทเวย์ แทรคกิ้ง โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/338       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:48
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก จำนวน 3 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.2/1534       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:47
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานติดตั้ง ตรวจแก้และบำรุงรักษา สังกัดศูนย์สื่อสารข้อมูล ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 2 จำนวน 27 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.1/237       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:45
จัดซื้อ ONU ยี่ห้อ HUAWEI รุ่น HG8546M จำนวน 200 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021789/2562 ลว. 7 มิถุนายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:28
งานจ้างเหมาสร้างขยายข่ายสาย ODN เพื่อเปลี่ยนบริการ ADSL พื้นที่นครหลวงเป็น FTTx ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1.1 ปี 2562
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/202       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:27
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ E20 ทะเบียน 5 กต 7866 กทม.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.สิริกาญจน์ปิโตรเลียม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/201       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:26
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ E20 ทะเบียน 5 กต 7866 กทม.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.สิริกาญจน์ปิโตรเลียม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/339       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:23
ซื้ออุปกรณ์ WiFi Router AC1200 Gigabit ยี่ห้อ D-link รุ่น DIR1251 จำนวน 300 ST. สาขายะลา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/337       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:17
ค่าเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน ระยะเวลา จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.62-31 ต.ค.63     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิฟฟานเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/121/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:08
จัดซื้อ โทรศัพท์ IP Phone IP550 จำนวน 20 ตัว เพื่อใช้สำหรับการให้บริการ IP Phone แก่ลูกค้าที่ไม่ได้อยู้โครงข่าย OND กับ บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/120/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:07
จัดซื้อ Archer C5 จำนวน 150 ตัว เพื่อใช้ในการติดตั้ง FTTx. ในพื้นที่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาชุมพร กับ บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/919       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 15:58
จัดซื้อONU F660WTจำนวน 200ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/504       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 15:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของส่วนงาน บบน.2.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ภัทรกร เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0145/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 15:38
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสาย พร้อมยกคอบ่อพักสายย่อย (PB#) ภายในบริเวณเขตพระราชฐาน วังทวีวัฒนา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.3/ท.011/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 15:16
งานจัดซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 1,680,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟู่หยวน บิซิเนส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.3.1 (นย.) 987/62       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 15:10
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น ZXHN-F601-OFTK จำนวน 90 SET ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขานครนายก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.3.1 (นย.) 960/62       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 15:06
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ Access Point รุ่น A3002RU V.2 AC1200 จำนวน 100 SET     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ค.0021/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 14:48
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และงานด้านการตลาด จำนวน 3 อัตรา ของ พบล.     ผู้ได้รับการคัดเลือก สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/40112562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 14:32
ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงก้องวงจรปิด อบต.ยางซ้าย     ผู้ได้รับการคัดเลือก เอส เอส ซีซีทีวี แอนด์ คอมาพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/39112562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 14:31
ซื้อ ONU F601 ZXHN     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสดรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/38112562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 14:30
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เค.ซี.แอนด์ คลีน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/886/62       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 14:22
จัดซื้ออุปกรณ์ห้องน้ำ ชุดสายฉีดชำระสีขาว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019