บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
B02/ป.0019/2561 ลงประกาศ  19 ต.ค.2561 
งาน  จ้างบริการรักษาความสะอาดภายใต้ บน.3.2 จำนวน 20 คน    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   thipah@tot.co.th /โทร. 0-2575-5818
วันปิดรับข้อคิดเห็น   25 ต.ค.2561
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0