บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/717/ท.0003/2561 ลงประกาศ  10 ต.ค.2561 
งาน  จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการให้บริการ FTTx และ IP PHONE ชุมสายตำรวจภาค 5    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   charinth@tot.co.th /โทร. 0-5396-3368
วันปิดรับข้อคิดเห็น   12 ต.ค.2561
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0